Användarvillkor för Sowellus Oy:s nättjänster

1. Allmänt

Dessa användarvillkor för nättjänsterna (nedan kallade ”Användarvillkor”) tillämpas mellan Sowellus Oy (nedan kallad ”Tjänsteleverantör”) och tjänstens beställare (nedan kallad ”Beställare”) för nättjänster som produceras och upprätthålls av Sowellus Oy samt för användning av nättjänsternas innehåll och material, såvida inte annat meddelats eller avtalats separat.

Vilka nättjänster avtalet omfattar definieras i det kundspecifika avtalet (nedan kallat ”Avtalet”). I dessa användarvillkor hänvisar Tjänsten till tjänsterna som specificerats i avtalet mellan Företaget och Beställaren.

Avtalet innebär inte att ett gemensamt företag, delägande eller agentur etableras mellan Beställaren/Användaren och Tjänsteleverantören. Ingen av parterna har rätt eller behörighet att åsamka skada, skulder eller omkostnader eller ingå avtal eller andra arrangemang i annan parts namn eller för annan part. 

Om inte annat uttryckligen anges i detta Avtal, är alla uttryckliga eller underförstådda garantier, försäkringar och andra villkor baserade på lag, rättspraxis eller annat, undantagna i den utsträckning som lagen tillåter. 

Beställaren/Användaren får inte överföra eller delegera sina Avtalsspecifika rättigheter eller skyldigheter, eller ingå andra avtal gällande dem. Tjänsteleverantören har rätt att helt eller delvis överföra eller på annat sätt delegera alla Avtalsenliga rättigheter och skyldigheter till tredje part.

Användaren godkänner dessa användarvillkor genom att logga in i Tjänsten eller genom att använda Tjänsten.

2. Beskrivning av Tjänsten

Tjänsteleverantören erbjuder Beställaren Tjänsten via nätet. Beställaren och Beställarens användare (nedan kallad ”Användaren”) som registrerats i Tjänsten har rätt att enligt Avtalets villkor och begränsningar använda Tjänsten och dess applikationer i den egna affärsverksamheten.

Nättjänster i dessa användarvillkor omfattar alla de nättjänster eller mobilapplikationer som Tjänsteleverantören producerar eller upprätthåller. Hit hör till exempel LokiTime-tjänstersåsom Nyckelkvittens & administration, Fastighetsförvaltning och boendeapp, Trapp- och informationsskärmar, Arbetstidsuppföljning, Mobil bokningskalender samt tjänsterna Raksamittari och Learn To Swim Log (alla dessa tillsammans och var för sig nedan kallade ”Tjänsten/Tjänster”). Tjänsterna kan användas via webbläsare eller som mobiltjänst.

Tjänsteleverantören utvecklar tjänsten ständigt, och har rätt att göra ändringar i Tjänsten och dess innehåll som en del i utvecklingsarbetet på de sätt och under det tidsschema som leverantören anser lämpligt, samt ändra de tekniska förutsättningarna som användningen av Tjänsten kräver. Tjänsteleverantören har även rätt att när som helst lägga till, begränsa eller ta bort egenskaper i Tjänsten eller sluta producera Tjänsten.

Tjänsteleverantören har rätt att publicera egna och till tredje part hörande meddelanden i Tjänsten.

3. Ibruktagande av och registrering i Tjänsten

Användning av Tjänsten förutsätter att Användaren har tillgång till en dator, surfplatta, webbläsare, mobilapplikation samt erforderliga dataförbindelser.

Användning av Tjänsten förutsätter ett köp av tjänsten och registrering av Användarna. Användaren ansluter sig till Tjänsten genom att logga in på webbsidorna eller mobilapplikationen och där godkänna dessa bindande användarvillkor för Tjänsten och eventuella Tjänstespecifika villkor. Företaget kan dessutom kräva att Användaren lämnar specifika uppgifter i samband med registreringen. Vid registrering väljer Användaren ett användarnamn och ett lösenord, vilket krävs för att använda Tjänsten.

Vid registrering i avgiftsbelagda Tjänster har Tjänsteleverantören rätt att ta en kreditupplysning på Användaren. Tjänsteleverantören har rätt att neka Användaren att använda en avgiftsbelagd Tjänst, om betalningsanmärkningar upptäcks i samband med kreditupplysningen eller av något annat giltigt skäl. Vid begäran har Användaren rätt att få information om varför han eller hon nekats tillträde till Tjänsten.

4. Ansvar för Tjänstens innehåll

Beställaren är registeransvarig för Tjänsten och ansvarar för de lagstadgade skyldigheter som gäller personuppgiftsansvariga samt för informationen som produceras och sparas i Tjänsten. Tjänsteleverantören är registerförare för Tjänsten och ansvarar för skyldigheterna som gäller registerförare samt för att innehållet i det producerade materialet är i enlighet med lag och god sed och för upphovsrätt och andra immaterialrätter. Tjänsteleverantören ansvarar inte för Beställarens eller andra tjänsteleverantörerstjänster eller innehåll, deras upphovsrätt eller andra immaterialrätter i något avseende.

Användaren försäkrar och ansvarar för att han eller hon är upphovsperson till innehållet, eller om han eller hon representerar en annan upphovsperson, försäkrar Användaren besitta upphovspersonens uttryckliga samtycke att vidarebefordra eller publicera innehåll som Användaren producerat, och att han eller hon har alla de rättigheter som krävs för att bevilja licenser och tillstånd som fastställts i detta Avtal. Utöver detta ska Användaren försäkra och ansvara för (om Användaren producerar innehåll som tillhör en annan upphovsperson, att upphovspersonen försäkrar och ansvarar för) att publicering av innehåll som Användaren producerat för valda ändamål inte bryter mot eller kränker upphovsrätter, varumärken eller andra immaterialrätter eller tredje parts rättigheter, inklusive rättigheter gällande publicitet eller integritet.

Tjänsten levereras såsom den är utan några garantier. Tjänsteleverantören ansvarar inte för att informationen eller annat material i Tjänsten är korrekt, exakt eller komplett.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för eventuell skada som orsakas Användaren på grund av användning av information i Tjänsten som är felaktig, bristfällig eller ger utrymme för olika tolkningar. Information, anvisningar eller råd som finns i Tjänsten är inte ämnade som juridisk eller kommersiell information, eller information som på andra sätt binder Företaget eller andra tjänsteleverantörer, och därmed kan inte Användaren heller åberopa dem. De kan inte heller användas för att framföra krav på Tjänsteleverantören eller andra tjänsteleverantörer.

Användaren är ensam ansvarig för alla skador orsakade av kränkning av den personliga integriteten, upphovsrätter, varumärken eller andra immaterialrätter, samt andra skador eller besvär orsakade av tillhandahållandet av innehållet.

Tjänsteleverantören har exklusiv och obegränsad rätt att radera material från Tjänsten. Tjänsteleverantören ansvarar inte för något som helst av Användaren producerat innehåll eller annan information som finns på Webbplatsen eller någon annanstans, eller som raderas från Webbplatsen eller från någon annan plats. Tjänsteleverantören är inte skyldig att använda innehåll som Användaren producerat och kan välja att lämna den helt oanvänd.

5. Tjänstens tillgänglighet

Tjänsteleverantören strävar efter att se till att Tjänsten är tillgänglig för Användaren kontinuerligt och utan störningar. Dock ansvarar Tjänsteleverantören inte för att Tjänsten ska fungera oavbrutet, punktligt eller felfritt. Tjänsteleverantören ansvarar inte för i Tjänsten förekommande tekniska fel, avbrott till följd av underhålls- eller installationsarbeten eller av dessa orsakade förändringar eller förlust av innehållet i Tjänsten eller annan information, och inte heller för problem, störningar eller avbrott orsakade av dataöverföring av tredje part, eller för eventuell skada Användaren kan drabbas av till följd av dessa.

Tjänsteleverantören strävar efter att meddela om eventuella driftavbrott och göra Tjänsten tillgänglig för Användaren så snabbt som möjligt efter att ha mottagit informationen om driftavbrottet. Användaren kan meddela driftavbrott eller -störningar i Tjänsten till Tjänsteleverantörens kundtjänst (asiakaspalvelu@sowellus.fi).

Tjänsteleverantören har rätt att stänga av Tjänsten på grund av förändringar, uppdateringar eller av tekniska orsaker i Tjänsten eller på grund av reparations-, installations-, servicearbeten eller annat liknande i datakommunikationsnätet eller om lagstiftning eller andra myndighetsbestämmelser så kräver. Tjänsteleverantören strävar efter att begränsa driftavbrotten genom att åtgärda dem så snabbt som möjligt.

Beställaren ansvarar för säkerhetskopiering av innehållet i Tjänsten.

6. Rättigheter

Tjänstens innehåll och design är upphovsrättsskyddade. Tjänstens alla rättigheter, upphovsrätter och andra immaterialrätter tillhör Tjänsteleverantören.

I detta avtal består immaterialrätterna av upphovsrätt, varumärkesrättigheter, mönsterskydd, bruksmönsterskydd och patenträtt samt av andra lagenliga ensamrätter och dem gällande ansökningar och domännamn.

Alla immaterialrätter anknutna till Tjänsten eller driften av den tillhör Tjänsteleverantören. Beställaren och Användarna får begränsad nyttjanderätt till Tjänsten och dess innehåll. Materialet i Tjänsten omfattar inte data som Beställaren själv producerat och sparat eller som sparats i Tjänsten för Beställarens eget bruk. Alla andra rättigheter innehas av Tjänsteleverantören.

Användaren/Beställaren medges inte några som helst rättigheter anknutna till Tjänsten, förutom rätten att använda Tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor samt eventuella Tjänstespecifika villkor och tjänsteavtalet gällande användningen av Tjänsten. Användaren har inte rätt att publicera eller vidarebefordra Tjänsten eller delar av den, med undantag för en part eller en representant för en part som är i direkt avtals- eller kundmässig relation till Beställaren. Beställaren har inte rätt att använda Tjänsten eller material och information kopplad till den för att utveckla eller tillhandahålla tjänster, produkter eller material som konkurrerar med Tjänsteleverantörens Tjänst. Beställaren får inte kopiera eller tillgängliggöra för allmänheten, dela eller på andra sätt vidarebefordra, redigera, förändra, översätta eller plocka isär källkoden i program, tjänster eller andra arbeten som levererats.

Tjänsteleverantören har exklusiva och obegränsade rättigheter, men är inte skyldig, att granska, redigera, publicera, låta bli att publicera, radera och övervaka innehållet som Användaren producerar i Tjänsterna. Innehåll som Användaren har producerat, skickat eller publicerat via användarkontot kan i vissa fall ibland redigeras eller raderas. Tjänsteleverantören garanterar inte och ansvarar inte för att innehåll som Användaren producerat redigeras eller raderas från Webbplatsen eller från annan plats, eller att innehåll som Användaren producerat inte längre finns tillgängligt i Tjänsten. 

Tjänsteleverantören har rätt att spara och använda material som Beställaren eller Användaren har skickat eller lagt till i Tjänsten, även efter att Tjänsteavtalet har upphört.

Tjänsteleverantören har en permanent rätt att använda innehåll som Användaren producerat eller lagt till i Tjänsten för att tillhandahålla Tjänsten till tredje part, utan att behöva ersätta Användaren för detta.

Användaren är ersättningsskyldig gentemot Tjänsteleverantören vid eventuellt missbruk samt vid lag- och avtalsstridigt handlande. Användaren ansvarar även för ersättningsanspråk och andra krav från tredje part som kopplas samman med användning av material som Användaren skickat till Tjänsten.

7. Beställarens/Användarens rätt att använda tjänsten

Beställaren/Användaren har rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor och eventuella tjänstespecifika tjänsteavtal.

Användaren ska vara medveten om, att även om det kan vara möjligt att via Tjänsteleverantörens Tjänst ha tillgång till andra tjänsteproducenters tjänster, kan bruk av dessa tjänster kräva separat registrering och de kan även vara avgiftsbelagda.

Användaren försäkrar att den information som Användaren matar in i Tjänsten är felfri och saklig, att den inte kränker tredje parts rättigheter, och att den inte är emot gällande lagstiftning eller god sed. Användaren ska särskilt försäkra att Användaren har rätt att överlåta de personuppgifter till Tjänsteleverantören som Användaren fört in i Tjänsten.

Användaren försäkrar att han eller hon i eller via Tjänsten inte skickar, vidarebefordrar eller sparar material som strider mot god sed eller lagen samt att han eller hon inte övertalar någon annan att agera på detta sätt. Med material menas till exempel text-, bild- och audiovisuellt material, data eller annat informationsmaterial oberoende av hur det sparats eller framställts, samt information i eller anknuten till detta material. Användaren förbinder sig att inte skicka, vidarebefordra eller spara upphovsrätts-, varumärkes-, eller annat immaterialrättsskyddat material i Tjänsten, såvida inte han eller hon har ett uttryckligt tillstånd för detta från rättsinnehavaren.

Tjänsteleverantören har rätt att stoppa ovannämnda otillåtna publicering av material i Tjänsten eller radera sådant material från Tjänsten. Användaren ansvarar för ersättningsanspråk och andra krav från rättsinnehavare eller övriga parter på grund av användning av material utan behörighet.

Tjänsteleverantören har rätt att stoppa användningen av Tjänsten om det finns legitima skäl att misstänka att Tjänsten används till att sprida material utan behörighet, eller bruket på andra sätt är emot god sed eller lag.

8. Användarnamn och lösenord

Användaren ansvarar för att spara användarnamn och lösenord så att de inte hamnar i orätta händer. Användaren ansvarar för hanteringen av sina inloggningsuppgifter vid användning av Tjänsten, och eventuella kostnader och avgifter som uppkommer därmed.

Beställaren ansvarar för all användning av Tjänsten som de inloggade Användarna, som Beställaren registrerat, ägnar sig åt.

Användaren är skyldig att meddela Tjänsteleverantören om användarnamnet eller lösenordet tappas bort eller hamnar i tredje parts kännedom eller händer. Denna anmälan görs via e-post på adressen asiakaspalvelu@sowellus.fi.

Om Användaren så önskar, kan han eller hon få ett nytt användarnamn och lösenord.

Tjänsteleverantören har rätt att byta Användarens användarnamn eller lösenord samt andra eventuella inloggningsuppgifter som krävs för att använda Tjänsten, om tekniska eller andra godtagbara skäl kräver det. Tjänsteleverantören är inte ersättningsskyldig för ändrade inloggningsuppgifter.

9. Personuppgifter

Tjänsteleverantören har rätt att hantera Användarens personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen och annan tillämplig lagstiftning såsom närmare beskrivs i registerbeskrivningen för Tjänsteleverantörens marknadsföring.

Användaren och Beställaren ger sitt samtycke till hantering av personuppgifter i samband med att Avtal ingås eller genom att börja använda Tjänsten och då godkänna Tjänstens användarvillkor.

Tjänsteleverantören kan skicka direktmarknadsföring till Användaren via till exempel e-post eller textmeddelande.

Användaren har laglig rätt att förbjuda användning av hans eller hennes personuppgifter i direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring. Användaren har även rätt att kontrollera de personuppgifter som sparats om honom eller henne samt få felaktiga, onödiga, bristfälliga eller gamla personuppgifter rättade eller raderade.

För hanteringen av personuppgifterna upprättas ett separat Avtal för hanteringen av Personuppgifter.  

10. Dataskydd och informationsanvändning

Användaren ska vara medveten om att nätverksmiljön och nättjänsterna inte är helt och hållet säkra. Användaren ansvarar för att de egna datasystemens och nätförbindelsernas dataskydd är ändamålsenliga.

Tjänsteleverantören sparar all information om Användaren, eller som han eller hon har skickat, som konfidentiella uppgifter. Tjänsteleverantören skyddar Tjänstens data effektivt och på allmänt accepterat sätt och strävar efter att med erforderliga tekniska lösningar förhindra obehörig åtkomst i datasystemen.

Tjänsteleverantören strävar efter att med tillgängliga medel ta hand om sparade data i Tjänsten under Avtalets giltighetstid. Tjänsteleverantören garanterar inte att sparade data förvaras och ansvarar inte för eventuell skada som Beställaren drabbas av till följd av att information förstörs, försvinner eller förändras. Beställaren rekommenderas att till exempel en gång i månaden spara och/eller skriva ut material som skapats med applikationen. Beställaren ansvarar för arkivering av sparade data i enlighet med gällande lagstiftning.

Tjänsteleverantören har rätt att använda erfarenheten, yrkeskompetensen- och kunskapen som den förvärvat genom kundrelationen, liksom informationen som Beställaren producerat och sparat eller som har sparats i Tjänsten för Beställarens eget bruk, samt information och resultat som skapats i tillhandahållandet av Tjänsten, såvida inte annat föreskrivs i lag eller andra myndighetsbestämmelser.

Tjänsteleverantörens Integritetspolicy är en del av detta Avtal.

Användaren har inte behörighet att flytta eller kopiera Tjänstens innehåll från Tjänsten utan Tjänsteleverantörens skriftliga samtycke.

11. Utrustning, programvara och förbindelser

Beställaren ansvarar för införskaffande och funktion av den utrustning, programvara och de förbindelser som användningen av Tjänsten kräver, och för de omkostnader dessa leder till, om inte annat skriftligen överenskommits.

12. Kostnader för Tjänsten

De Tjänster som Tjänsteleverantören tillhandahåller är avgiftsbelagda och ibruktagandet av dem kräver att avgiften som angetts i samband med beställningen betalas. I Tjänstens beställningsavtal anges kostnader och betalningsvillkor gällande aktivering av Tjänsten i fråga.

Tjänsteleverantören kan ändra hela eller delar av Tjänstens pris och grunderna för prissättningen. Tjänsteleverantören meddelar Användaren om ändringar på lämpligt sätt. Om Beställaren inte godkänner Tjänstens nya grunder för prissättning, har Beställaren rätt att säga upp Avtalet innan den nya prissättningen börjar gälla.

13. Betalning

Beställaren är skyldig att erlägga betalning av Tjänsten på det sätt som Tjänsteleverantören angett, till exempel via faktura eller internetbank. Fakturan ska betalas senast förfallodagen. För förfallen betalning har Tjänsteleverantören i enlighet med räntelagen rätt att kräva dröjsmålsränta från och med förfallodagen. För betalningsbegäran har Tjänsteleverantören rätt att kräva en påminnelseavgift enligt prislistan för att täcka omkostnaderna för hanteringen av den.

Tjänsteleverantören har rätt att neka Användaren tillträde i Tjänsten om betalningen är förfallen och den inte betalas inom två (2) veckor från att en betalningspåminnelse skickats. Tjänsteleverantören har rätt att kräva skälig ersättning för att återigen aktivera Tjänsten.

14. Skadeståndsskyldighet till följd av användning av Tjänsten

Beställaren är skyldig att ersätta Tjänsteleverantören för all skada till följd av användning som strider mot dessa användarvillkor, eventuella Tjänstespecifika villkor, Avtal för användning av Tjänsten eller lagstiftningen.

Tjänsteleverantören är inte ersättningsskyldig för eventuell skada, förlorat arbete, förlorad inkomst eller avkastning eller förlorade faktiska eller beräknade vinster som Användaren drabbas av till följd av användning av Tjänsten.

Om Beställaren, själv eller indirekt, använder tjänsten inloggad i syfte att utforska och utnyttja Tjänsteleverantörens eller Tjänstens tillhandahållna information, funktionalitet eller omfattning för att utveckla eller tillhandahålla tjänster, produkter eller material som direkt eller indirekt konkurrerar med Tjänsten, har Tjänsteleverantören rätt att kräva skadeståndsanspråk på femtiotusen (50 000,00 €) euro i avtalsvite av Beställaren, eller för den faktiska skadans kostnad, om den faktiska skadans summa är högre än den ovannämnda.

15. Force majeure

Force majeure befriar Tjänsteleverantören från skyldigheterna relaterade till Tjänsten, om det förhindrar möjligheterna att använda Tjänsten eller orsakar stora störningar i den. Som force majeure räknas bland annat brand, jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller annan arbetsnedläggelse, myndighetsbeslut, störning i energiförsörjningen, råvaru- eller materialbrist, störning i kablar eller annan datakommunikation orsakad av eller på grund av yttre omständigheter, som det inte funnits kännedom om och som rimligen inte kunnat förutses och förberedas inför.

Tjänsteleverantören meddelar om force majeure på Tjänstens webbplats eller direkt till Beställaren så snart som det uppkommer, om det finns möjlighet till detta.

16. Ändring av användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller Tjänsteleverantörens alla Tjänster, om inte avtalsparterna skriftligen överenskommit annat.

Tjänsteleverantören har rätt att ändra dessa användarvillkor samt eventuella Tjänstespecifika villkor efter att ha meddelat detta på Tjänstens webbplats två veckor innan ändringarna träder i kraft.

17. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Användaren har inte rätt att överlåta sin användarbehörighet för Tjänsten eller eventuellt ingått Avtal för tjänsten till tredje part utan Tjänsteleverantörens skriftliga samtycke.

Tjänsteleverantören har rätt att överlåta Tjänsten eller dess underhåll samt till den hörande ansvar och skyldigheter samt eventuellt ingått Avtal för tjänsten till annat företag inom samma koncern. Utöver detta har Tjänsteleverantören även rätt att överlåta ovannämnda ansvar och skyldigheter samt avtal i de fall att Tjänsteleverantören eller dess affärsverksamhet överlåts till ett annat företag till följd av uppköp, överlåtelse av affärsverksamhet, sammanslagning eller annan jämförbar omstrukturering.

18. Lösning av tvister

Meningsskiljaktigheter till följd av dessa Användarvillkor eller Tjänsten som dessa villkor avser, Tjänstespecifika villkor samt eventuellt ingått Avtal för tjänsten strävas efter att i första hand lösas genom förhandlingar mellan avtalsparterna. Om detta inte lyckas, löses tvisten i Helsingfors tingsrätts första instans. 

19. Tillämplig lag

På dessa Användarvillkor och Tjänsten som dessa villkor avser, Tjänstespecifika villkor samt eventuellt ingått Avtal för tjänsten tillämpas Finlands lag.

20. Övrigt

I frågor som inte har behandlats i dessa Användarvillkor tillämpas IT 2018-villkoren.